Procedura: Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Komórka
Opis sprawy
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, który winien zawierać:
a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu kontaktowego,
b) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej
c) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 realizację innych zadań statutowych,
 bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
d) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
2. Załączniki do wniosku:
a) umowa najmu pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę szkoły lub placówki,
b) opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna, i najbliższym jego otoczeniu,
c) statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.
Miejsce składania pism
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17 42-310 Żarki. Jakub Grabowski tel. 343148036 wew. 40
Termin i sposób załatwienia
Przewidywany termin załatwienia 30 dni od dnia złożenia wniosku
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.
Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.
Podstawa prawna
Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij