Procedura: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT FINANSOWY
Komórka
Opis sprawy
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wypełniony druk dotyczący informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach
Załącznik Nr 1 – Uchwały XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
Miejsce składania pism
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17 pokój nr 14 tel. 343148036 wew. 22
Termin i sposób załatwienia
1. W przypadku powstania, wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub obiektu, zmiany powierzchni użytkowej, itp.) informację na wyżej wymienionym formularzu należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia takiej okoliczności.
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach ustala w drodze decyzji wymiar podatku od nieruchomości.
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednak okolicznością tą jest istnienie budowli albo budynku lub jego części , obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.
4. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
5. Podatek od nieruchomości płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Opłaty
Nie pobiera się
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.),
- Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji ustalającej (lub zmieniającej) wysokość podatku od nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
Nr rachunku bankowego:
Gmina Żarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Oddział w Żarkach
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij