Procedura: Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Żarki .
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych który powinien zawierać :
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska o ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć:
- zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
Miejsce składania pism
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Nazwa Wydziału/Stanowiska: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji umig Żarki pok. nr 5 , ul. Kościuszki 15/17, 42-310 ŻARKI Nr telefonu (034) 3 148036 wew.45 . Godziny pracy: poniedziałek ,środa , czwartek – 7:30 – 15:30, wtorek 7:30 – 16:00, piątek 7.30 – 15:00
Termin i sposób załatwienia
Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu .
Opłaty
107 zł. - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia , którą należy uiścić w dniu złożenia wniosku, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Żarki bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Żarki : Międzypowiatowy Bank spółdzielczy w Myszkowie oddz. w Żarkach , konto nr 43 8279 1036 04 00 00 13 2004 0001 .
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta I Gminy Żarki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Informacje o wymaganiach dla Wnioskodawców znajdują się w zarządzeniu nr 1208/2006 Burmistrza Miasta I Gminy Żarki z dnia 08 października 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości w mięście i gminie Zarki . Dokument dostępny w BIPie Urzędu Miasta i Gminy Żarki
Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta I Gminy Żarki może:
- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
- przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
- odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
- Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Burmistrz odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania
nieczystościami ciekłymi:
- jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
- mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
- przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Sprawozdanie z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żarki
- podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań,
- sprawozdanie należy przekazać w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie zawiera:
- informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy,
- informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe,
- liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.
- wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.


Wymagane załączniki :

1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij