Procedura: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Kogo dotyczy
Osób fizycznych lub podmiotów ubiegających się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki .
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Miejsce składania pism
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Nazwa Wydziału/Stanowiska: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji umig Żarki pok. nr 5 , ul. Kościuszki 15/17, 42-310 ŻARKI Nr telefonu (034) 3 148036 wew.45 . Godziny pracy: poniedziałek ,środa , czwartek – 7:30 – 15:30, wtorek 7:30 – 16:00, piątek 7.30 – 15:00
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.
Opłaty
A. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieniu z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. B. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu). C. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). D. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w dniu złożenia wniosku, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Żarki bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Żarki : Międzypowiatowy Bank spółdzielczy w Myszkowie oddz. w Żarkach 43 8279 1036 04 00 00 13 2004 0001 . E. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek. F. Zwolnione z opłaty skarbowej są: a. jednostki budżetowe, b. jednostki samorządu terytorialnego, c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
7. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żarki – załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Żarkach Nr LX/295/2006 z dnia 10 października 2006r .
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Inne informacje
Wymagane załączniki:
1. Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uwaga!

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Giżycko mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij