Procedura: Dofinansowanie przez Gminę Żarki kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Komórka
Opis sprawy
Dofinansowanie przez Gminę Żarki kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Kogo dotyczy
Uprawnieni: Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach; • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin. Dofinansowanie przysługuje z tytułu kosztów kształcenia tych młodocianych pracowników, z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi w bieżącym roku kalendarzowym: 1) w przypadku nauki zawodu: a/ 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące, b/ 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; 2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. Począwszy od 1 stycznia 2005r. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy. Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Żarki właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.
Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego – dostępny na stronie umigzarki.pl.
Do wniosku o dofinansowanie winny być dołączone kopie:
1/dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego odpowiedniego egzaminu,
2/ dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
3/ umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
Miejsce składania pism
Szczegółowych informacji udziela Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Żarkach, Jakub Grabowski tel. 343148036 wew.40.
Termin i sposób załatwienia
Wnioski o dofinansowanie pracodawcy składają nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
UWAGA!
Po upływie tego terminu pracodawca traci prawo do dofinansowania.
Opłaty
Podstawa prawna
- Art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2005 NR 53 POZ. 472)
Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Inne informacje
W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników uprzejmie prosimy o przesyłanie przez pracodawców oraz Cech-y zrzeszające pracodawców informacji - zawierających dane o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki!!!
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij