Procedura: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Kogo dotyczy
Podmiotów ubiegających się o realizację przedsięwzięcia określonego w Art. 71 i 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397. ) .
Wymagane dokumenty
- Poprawnie, wypełniony wniosek,
- Karta informacyjna przedsięwzięcia ( zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko - Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zm.) - 3 egzemplarze,
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ( dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ) - 3 egzemplarze,
- Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren , na którym będzie realizowane przedsięwzięcie , oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
- Zapis karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
- Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren , na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
Miejsce składania pism
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji , UMiG Żarki pok. nr 5 , ul. Kościuszki 15/17, 42-310 ŻARKI , Nr pokoju 2 , Nr telefonu (034) 3 148036 wew.41 , Godziny pracy: poniedziałek ,środa , czwartek – 7:30 – 15:30, wtorek 7:30 – 16:00, piątek 7.30 – 15:00.
Termin i sposób załatwienia
Około 2 do 3 miesięcy.
Opłaty
- Opłata skarbowa : 205 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2006 r, nr 225, poz. 1635 z poźń. zm. ), - Aktualne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową - jeżeli wniosek składa pełnomocnik, - W przypadku wnioskodawcy posiadającego KRS - aktualny odpis KRS. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w dniu złożenia wniosku, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Żarki bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Żarki : Międzypowiatowy Bank spółdzielczy w Myszkowie oddz. w Żarkach 43 8279 1036 04 00 00 13 2004 0001 . Zwolnione z opłaty skarbowej są: a. jednostki budżetowe, b. jednostki samorządu terytorialnego, c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zm. )

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz.1397).
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Inne informacje
Wymagane załączniki:
1. Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego – Druk: 1.
2. Wymogi o zawartości Karty informacyjna przedsięwzięcia powinna. – Druk: 2.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij